Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach:

piątek 17:15-19:45

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Źródła informacji geograficznej.
 2. Ziemia we Wszechświecie.
 3. Sfery Ziemi – atmosfera.
 4. Sfery Ziemi – hydrosfera.
 5. Sfery Ziemi – litosfera.
 6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera.
 7. Klasyfikacja państw świata.
 8. Ludność.
 9. Działalność gospodarcza na świecie.
 10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze.
 11. Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe.
 12. Geografia Polski – działalność gospodarcza.

Opis arkusza maturalnego:

Arkusz egzaminacyjny z geografii będzie zawierał około 50 zadań. Przy numerze każdego zadania podana zostanie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: :

R
będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
R
będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,
R
będą odnosić się do zagadnień w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
R
będą uwzględniać informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które zachodzą w środowisku geograficznym,
R
będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii jako nauki – wykorzystania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk, np. przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, fizyka,
R
będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, np. mogą polegać na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie wypowiedzi, uzupełnieniu rysunku lub schematu, wykonaniu obliczeń,
R
będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego zdający wybiera odpowiedź z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie,
R
będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
R
będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. barwnej mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych oraz schematów, profili i przekrojów. Część materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej jako załącznik do wybranych zadań.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • przedstawisz związki między swoim życiem a sytuacją społeczności lokalnej, sytuacją Polski, Europy i świata,
 • wyjaśnisz złożoność zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych,
 • uwzględnisz perspektywę globalną w interpretacji tych zjawisk,
 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: geografia

I Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego,
życia i gospodarki człowieka oraz
wzajemnych powiązań i zależności
w systemie człowiek-przyroda-gospodarka:

wskażesz i przeanalizujesz prawidłowości i zależności wynikające z funkcjonowania sfer ziemskich oraz działalności człowieka w różnorodnych warunkach środowiska, wskazując znaczenie rosnącej roli człowieka i jego działań w środowisku geograficznym w różnych skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej).

II Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw:

 • przeanalizujesz etapy i cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie,
 • scharakteryzujesz dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc zagadnienia demograficzne z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym,
 • wykorzystasz do analiz informacje o aktualnych wydarzeniach na świecie.

III Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym międzynarodowej:

wskażesz propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych problemów środowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach współpracy między regionami i państwami.

IV Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS):

 • zdobędziesz informacje oraz rozwiniesz i udoskonalisz umiejętności geograficzne, wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i obserwacje bezpośrednie,
 • będziesz potrafić selekcjonować i przetwarzać informacje do prezentacji wybranych zagadnień.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.