Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach :

poniedziałek 17:15-19:45

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Posługiwanie się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).
 2. Rozumienie ze słuchu prostych, typowych wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka.
 3. Rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne).
 4. Tworzenie krótkich, prostych, zrozumiałych, wypowiedzi ustnych.
 5. Tworzenie krótkich, prostych, zrozumiałych wypowiedzi pisemnych (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list formalny).
 6. Reagowanie ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach.
 7. Reagowanie w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny) w typowych sytuacjach.
 8. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie.
 9. Dokonywanie samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystywanie techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).
 10. Współdziałanie w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
 11. Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 12. Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. parafraza, definicja) w przypadku nieznania lub niepamiętania jakiegoś wyrazu.
 13. Posiadanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami).

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: język angielski poziom podstawowy

I Znajomość środków językowych:

posłużysz się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi:

zrozumiesz proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III Tworzenie wypowiedzi

samodzielnie sformułujesz krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV Reagowanie na wypowiedzi:

będziesz w stanie uczestniczyć w rozmowie i w typowych sytuacjach zareagujesz w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V Przetwarzanie wypowiedzi:

zmienisz formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Opis egzaminu na poziomie podstawowym:

Charakterystyka części ustnej:

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, ktry nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.

l

Charakterystyka części pisemnej:

 • Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

 • Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.