Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach :

piątek 17:15-19:45

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Posługiwanie się bogatym zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).
 2. Rozumienie ze słuchu tekstów o różnorodnej formie i długości(np. rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach odbioru.
 3. Rozumienie wypowiedzi pisemnej o różnorodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie).
 4. Tworzenie płynnych i zrozumiałych, dłuższych wypowiedzi ustne.
 5. Tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. list formalny, rozprawka, opis, opowiadanie, sprawozdanie, recenzja), bogatych i spójnych pod względem treści.
 6. Reagowanie ustnie w sposób płynny w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach.
 7. Reagowanie w formie dłuższego, złożonego tekstu pisanego (np. list prywatny lub formalny, sprawozdanie) w sytuacjach formalnych i nieformalnych.
 8. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie.
 9. Dokonywanie samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystywanie techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).
 10. Współdziałanie w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
 11. Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 12. Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. parafraza, definicja) w przypadku nieznania lub niepamiętania jakiegoś wyrazu.
 13. Posiadanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami).

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: język angielski poziom rozszerzony

I Znajomość środókw językowych:

posłużysz się bogatym zasobem środókw językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi:

zrozumiesz wypowiedzi ustne i pisemne o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III Tworzenie wypowiedzi:

utworzysz płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi ustne oraz dłuższe wypowiedzi pisemne, bogate i spójne pod względem treści, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV Reagowanie na wypowiedzi:

zareagujesz płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V Przetwarzanie wypowiedzi:

zmienisz formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Opis egzaminu na poziomie rozszerzony:

l

Charakterystyka części pisemnej:

 • Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

 • Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

 • Formy wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym

ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.