Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach:

czwartek 17:15-19:45

Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego:

 1. Życie zbiorowe i jego reguły.
 2. Socjalizacja i kontrola społeczna.
 3. Grupa społeczna.
 4. Struktura społeczna.
 5. Zmiana społeczna.
 6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe.
 7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie.
 8. Kultura i pluralizm kulturowy.
 9. Współczesne spory światopoglądowe.
 10. Edukacja w XXI w.
 11. Obywatel i obywatelstwo.
 12. Społeczeństwo obywatelskie.
 13. Opinia publiczna.
 14. Środki masowego przekazu.
 15. Demokracja – zasady i procedury.
 16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne.
 17. Systemy partyjne.
 18. Instytucja państwa.
 19. Modele ustrojowe państw demokratycznych.
 20. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym.
 21. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym.
 22. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia.
 23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 24. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej.
 25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 26. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego.
 28. Samorząd terytorialny w Polsce.
 29. Prawo.
 30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej.
 31. Sądy i Trybunały.
 32. Prawo cywilne i rodzinne.
 33. Prawo karne.
 34. Prawo administracyjne.
 35. Obywatel wobec prawa.
 36. Prawa człowieka.
 37. Ochrona praw człowieka w Polsce.
 38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka.
 39. Polska polityka zagraniczna.
 40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym.
 41. Globalizacja współczesnego świata.
 42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy.
 43. Integracja europejska.
 44. Europa wśród światowych mocarstw.
 45. Polska w Unii Europejskiej.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: wiedza o społeczeństwie

I Wykorzystanie i tworzenie informacji:

 • znajdziesz i wykorzystasz informacje na temat życia publicznego,krytycznie je przeanalizujesz,samodzielnie wyciągniesz wnioski;
 • wyrazisz i uzasadnisz własne zdanie w wybranych sprawach w formie ustnej i pisemnej na różnych forach publicznych;
 • przedstawisz i uzasadnisz poglądy odmienne od własnych.

II Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów:

 • rozpoznasz problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej oraz poszukasz ich rozwiązania;
 • zrozumiesz złożoność problemów społecznych i politycznych;
 • dostrzeżesz perspektywy różnych uczestników życia publicznego.

III Współdziałanie w sprawach publicznych:

 • zaplanujesz, podzielisz się zadaniami i wywiążesz się z nich;
 • sprawnie skorzystasz z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego;
 • poznasz i zastosujesz zasady samoorganizacji i samopomocy.

IV Znajomość zasad i procedur demokracji:

 • wyjaśnisz demokratyczne zasady i procedury oraz zastosujesz je w codziennym życiu;
 • scharakteryzujesz demokrację na tle innych ustrojów, ocenisz działanie instytucji demokratycznych w Polsce i na świecie;
 • ocenisz rolę stowarzyszeń i organizacji obywatelskich oraz różnych form aktywności obywateli w funkcjonowaniu współczesnej demokracji.

V Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:

 • opiszesz sposób działania władz publicznych i innych podmiotów życia publicznego;
 • wykorzystasz swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do interpretacji i oceny wydarzeń w życiu społecznym i politycznym;
 • przedstawisz prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zrozumiesz znaczenie prawa i praw człowieka w codziennym życiu obywatela oraz rozpoznasz przypadki ich łamania.

VI Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie:

 • przedstawisz związki między swoim życiem a sytuacją społeczności lokalnej, sytuacją Polski, Europy i świata;
 • wyjaśnisz złożoność zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych;
 • uwzględnisz perspektywę globalną w interpretacji tych zjawisk.

Opis arkusza maturalnego:

Arkusz z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
R
będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej oraz aby odwoływały się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),
R
będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
R
będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,
R
będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte,
R
będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
R
będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp.
Wśród zadań otwartych z wiedzy o społeczeństwie w każdym arkuszu egzaminacyjnym wystąpi również zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Zadaniem zdającego będzie stworzenie własnej wypowiedzi pisemnej na jeden spośród trzech tematów podanych w arkuszu. Tematy mogą być sformułowane w postaci:
R
samodzielnego pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia,
R
pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia, któremu towarzyszy dodatkowo materiał źródłowy, np. mapa, dane statystyczne, tekst.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.