Nie przyjmujemy już zapisów.

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Źródła informacji geograficznej.
 2. Ziemia we Wszechświecie.
 3. Sfery Ziemi – atmosfera.
 4. Sfery Ziemi – hydrosfera.
 5. Sfery Ziemi – litosfera.
 6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera.
 7. Klasyfikacja państw świata.
 8. Ludność.
 9. Działalność gospodarcza na świecie.
 10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze.
 11. Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe.
 12. Geografia Polski – działalność gospodarcza.

Opis arkusza maturalnego:

Arkusz egzaminacyjny z geografii będzie zawierał około 50 zadań. Przy numerze każdego zadania podana zostanie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: :

R
będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
R
będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych,
R
będą odnosić się do zagadnień w skali od lokalnej do globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski,
R
będą uwzględniać informacje o aktualnych wydarzeniach, zjawiskach i procesach, które zachodzą w środowisku geograficznym,
R
będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii jako nauki – wykorzystania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk, np. przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, fizyka,
R
będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, np. mogą polegać na zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, zapisie wypowiedzi, uzupełnieniu rysunku lub schematu, wykonaniu obliczeń,
R
będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego zdający wybiera odpowiedź z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie,
R
będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
R
będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. barwnej mapy szczegółowej, map tematycznych, map przeglądowych, wykresów, tabel statystycznych, tekstów źródłowych, zdjęć, w tym lotniczych i satelitarnych oraz schematów, profili i przekrojów. Część materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej jako załącznik do wybranych zadań.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 180 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • przedstawisz związki między swoim życiem a sytuacją społeczności lokalnej, sytuacją Polski, Europy i świata,
 • wyjaśnisz złożoność zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych,
 • uwzględnisz perspektywę globalną w interpretacji tych zjawisk,
 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: geografia

I Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego,
życia i gospodarki człowieka oraz
wzajemnych powiązań i zależności
w systemie człowiek-przyroda-gospodarka:

wskażesz i przeanalizujesz prawidłowości i zależności wynikające z funkcjonowania sfer ziemskich oraz działalności człowieka w różnorodnych warunkach środowiska, wskazując znaczenie rosnącej roli człowieka i jego działań w środowisku geograficznym w różnych skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej).

II Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw:

 • przeanalizujesz etapy i cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie,
 • scharakteryzujesz dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc zagadnienia demograficzne z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym,
 • wykorzystasz do analiz informacje o aktualnych wydarzeniach na świecie.

III Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym międzynarodowej:

wskażesz propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych problemów środowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach współpracy między regionami i państwami.

IV Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS):

 • zdobędziesz informacje oraz rozwiniesz i udoskonalisz umiejętności geograficzne, wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i obserwacje bezpośrednie,
 • będziesz potrafić selekcjonować i przetwarzać informacje do prezentacji wybranych zagadnień.
Kursy maturalne

Język polski

podstawowy + egz. ustny

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy + egz. ustny

Geografia

rozszerzona

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

rozszerzony

WoS

rozszerzony

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej “Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.