Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach:

Środy 17:00 – 20:00

JEDYNIE 212 ZŁ / M-C

Zadzwoń 668 189 959 lub napisz do nas już teraz eduprofit.kontakt@gmail.com

mgr Jerzy S*********

mgr Jerzy S*********

Nauczyciel j. angielskiego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku ukończył kurs egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego, OKE Kraków. Od 2005 roku współpracuje z OKE w Krakowie jako egzaminator matur z języka angielskiego. Był przewodniczącym zespołów egzaminujących z języka angielskiego w Nowym Targu, Krakowie i Wieliczce.

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Posługiwanie się bogatym zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych).
 2. Rozumienie ze słuchu tekstów o różnorodnej formie i długości(np. rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach odbioru.
 3. Rozumienie wypowiedzi pisemnej o różnorodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie).
 4. Tworzenie płynnych i zrozumiałych, dłuższych wypowiedzi ustne.
 5. Tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. list formalny, rozprawka, opis, opowiadanie, sprawozdanie, recenzja), bogatych i spójnych pod względem treści.
 6. Reagowanie ustnie w sposób płynny w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach.
 7. Reagowanie w formie dłuższego, złożonego tekstu pisanego (np. list prywatny lub formalny, sprawozdanie) w sytuacjach formalnych i nieformalnych.
 8. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie.
 9. Dokonywanie samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystywanie techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).
 10. Współdziałanie w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
 11. Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 12. Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. parafraza, definicja) w przypadku nieznania lub niepamiętania jakiegoś wyrazu.
 13. Posiadanie świadomości językowej (np. podobieństw i różnic między językami).

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 180 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: język angielski poziom rozszerzony

I Znajomość środókw językowych:

posłużysz się bogatym zasobem środókw językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi:

zrozumiesz wypowiedzi ustne i pisemne o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III Tworzenie wypowiedzi:

utworzysz płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi ustne oraz dłuższe wypowiedzi pisemne, bogate i spójne pod względem treści, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV Reagowanie na wypowiedzi:

zareagujesz płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V Przetwarzanie wypowiedzi:

zmienisz formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Opis egzaminu na poziomie rozszerzonym:

l

Charakterystyka części pisemnej:

 • Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 • Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

 • Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

 • Formy wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym

ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy + egz. ustny

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy + egz. ustny

Geografia

rozszerzona

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

rozszerzony

WoS

rozszerzony

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej “Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.