Nie przyjmujemy już zapisów.

Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego:

 1. Życie zbiorowe i jego reguły.
 2. Socjalizacja i kontrola społeczna.
 3. Grupa społeczna.
 4. Struktura społeczna.
 5. Zmiana społeczna.
 6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe.
 7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie.
 8. Kultura i pluralizm kulturowy.
 9. Współczesne spory światopoglądowe.
 10. Edukacja w XXI w.
 11. Obywatel i obywatelstwo.
 12. Społeczeństwo obywatelskie.
 13. Opinia publiczna.
 14. Środki masowego przekazu.
 15. Demokracja – zasady i procedury.
 16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne.
 17. Systemy partyjne.
 18. Instytucja państwa.
 19. Modele ustrojowe państw demokratycznych.
 20. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym.
 21. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym.
 22. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia.
 23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 24. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej.
 25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 26. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego.
 28. Samorząd terytorialny w Polsce.
 29. Prawo.
 30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej.
 31. Sądy i Trybunały.
 32. Prawo cywilne i rodzinne.
 33. Prawo karne.
 34. Prawo administracyjne.
 35. Obywatel wobec prawa.
 36. Prawa człowieka.
 37. Ochrona praw człowieka w Polsce.
 38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka.
 39. Polska polityka zagraniczna.
 40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym.
 41. Globalizacja współczesnego świata.
 42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy.
 43. Integracja europejska.
 44. Europa wśród światowych mocarstw.
 45. Polska w Unii Europejskiej.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 180 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: wiedza o społeczeństwie

I Wykorzystanie i tworzenie informacji:

 • znajdziesz i wykorzystasz informacje na temat życia publicznego,krytycznie je przeanalizujesz,samodzielnie wyciągniesz wnioski;
 • wyrazisz i uzasadnisz własne zdanie w wybranych sprawach w formie ustnej i pisemnej na różnych forach publicznych;
 • przedstawisz i uzasadnisz poglądy odmienne od własnych.

II Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów:

 • rozpoznasz problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej oraz poszukasz ich rozwiązania;
 • zrozumiesz złożoność problemów społecznych i politycznych;
 • dostrzeżesz perspektywy różnych uczestników życia publicznego.

III Współdziałanie w sprawach publicznych:

 • zaplanujesz, podzielisz się zadaniami i wywiążesz się z nich;
 • sprawnie skorzystasz z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego;
 • poznasz i zastosujesz zasady samoorganizacji i samopomocy.

IV Znajomość zasad i procedur demokracji:

 • wyjaśnisz demokratyczne zasady i procedury oraz zastosujesz je w codziennym życiu;
 • scharakteryzujesz demokrację na tle innych ustrojów, ocenisz działanie instytucji demokratycznych w Polsce i na świecie;
 • ocenisz rolę stowarzyszeń i organizacji obywatelskich oraz różnych form aktywności obywateli w funkcjonowaniu współczesnej demokracji.

V Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej:

 • opiszesz sposób działania władz publicznych i innych podmiotów życia publicznego;
 • wykorzystasz swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do interpretacji i oceny wydarzeń w życiu społecznym i politycznym;
 • przedstawisz prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zrozumiesz znaczenie prawa i praw człowieka w codziennym życiu obywatela oraz rozpoznasz przypadki ich łamania.

VI Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie:

 • przedstawisz związki między swoim życiem a sytuacją społeczności lokalnej, sytuacją Polski, Europy i świata;
 • wyjaśnisz złożoność zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych;
 • uwzględnisz perspektywę globalną w interpretacji tych zjawisk.

Opis arkusza maturalnego:

Arkusz z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:
R
będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej oraz aby odwoływały się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),
R
będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
R
będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,
R
będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte,
R
będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
R
będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp.
Wśród zadań otwartych z wiedzy o społeczeństwie w każdym arkuszu egzaminacyjnym wystąpi również zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Zadaniem zdającego będzie stworzenie własnej wypowiedzi pisemnej na jeden spośród trzech tematów podanych w arkuszu. Tematy mogą być sformułowane w postaci:
R
samodzielnego pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia,
R
pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia, któremu towarzyszy dodatkowo materiał źródłowy, np. mapa, dane statystyczne, tekst.
Kursy maturalne

Język polski

podstawowy + egz. ustny

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy + egz. ustny

Geografia

rozszerzona

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

rozszerzony

WoS

rozszerzony

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej “Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.